Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση του ιστότοπου https://www.sunlounge.shop και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Αυτοί οι όροι χρήσης συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε πλήρη νομική ικανότητα σύμφωνα με τη δικαιοδοσία που ισχύει για εσάς, προκειμένου να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους χρήσης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης

Αυτοί οι Όροι Χρήσης (εφεξής καλούμενοι “Όροι Χρήσης”) αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της εταιρείας που ονομάζεται “NK Ατζουτζουλάς Ε.Ε.”, με έδρα τα Μελίσσια, οδός Θάσου 2 & Λεωφ. Πεντέλης, 15127, Τηλ. +30 211-7402029, Α.Φ.Μ. 998202221, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008426901000 (εφεξής “Εμείς”, “Εμείς”, “εμείς” ή “Εταιρεία”) και διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.sunlounge.shop (εφεξής καλούμενη “Ιστοσελίδα”), καθώς και το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής συλλογικά ο Ιστότοπος, οι “Υπηρεσίες” και ανεξάρτητα σε σχέση με τα προϊόντα που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, τα “Προϊόντα”) και το περιεχόμενο σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας (εφεξής αναφερόμενο ως “ηλεκτρονικό κατάστημα”). Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και είστε πλήρως ικανοί να ενεργείτε στη δικαιοδοσία που ισχύει για εσάς και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να υπόκειστε στους Όρους Χρήσης. Σε σχέση με τα παραπάνω, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να κάνετε κλικ, να αποδεχτείτε ή να συμφωνήσετε με άλλο τρόπο , στους παρόντες Όρους Χρήσης, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τον Ιστότοπο και να μην έχετε πρόσβαση, ούτε να εισέλθετε ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Κατόπιν ενδεχόμενου αιτήματός μας, συμφωνείτε να υπογράψετε μια μη ηλεκτρονική έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης. Εκτυπώστε και κρατήστε αντίγραφο των Όρων Χρήσης για το αρχείο σας.
2. Νομική Χρήση
Η νόμιμη χρήση των Υπηρεσιών μας είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης του παρόντος και η συμμόρφωσή σας με τη χρήση αυτών των Υπηρεσιών με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία που διέπει τέτοιες συναλλαγές και κάθε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο. Η αποδοχή των όρων του παρόντος δεν συνιστά σε καμία περίπτωση τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεργασίας μαζί μας. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποκλείσουμε ή να σας διαγράψουμε από τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.
3. Αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν από εμάς κατά την κρίση μας, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή. Έχουμε αναφέρει στην αρχή αυτής της σελίδας πότε ενημερώθηκαν για τελευταία φορά οι Όροι Χρήσης. Η συνεχής πρόσβασή σας ή η χρήση του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας μετά από αυτές τις αλλαγές θα πρέπει να θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα κατά την κρίση μας να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την παροχή όλων ή μέρους των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Επιστρέφετε τακτικά σε αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε για την τελευταία έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.
4. Πολιτική απορρήτου
Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και ενσωματώνεται εδώ με αναφορά. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην Πολιτική Απορρήτου μας αναφέρεται στην αρχή της ενότητας του ιστότοπού μας για την Πολιτική Απορρήτου. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών.
5. Ηλεκτρονικό Κατάστημα
5.1 Τα προϊόντα της Εταιρείας παρέχονται για λιανική πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την παραπάνω Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων Χρήσης.
5.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα και τις πληροφορίες που παρέχονται
Η Εταιρεία δεσμεύεται από την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο, τόσο όσον αφορά τις ακριβείς λεπτομέρειες που εμφανίζονται όσο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Πάροχος Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση: α) τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν συμβεί ακούσια, ή β) διακοπή της Ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.
5.3 Περιορισμός Ευθύνης Η εταιρεία:
(α) Συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με την πώληση και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(β) Δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων, αλλά απαιτεί έγκαιρη ειδοποίηση για μη διαθεσιμότητα.
(γ) Παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, έγγραφα, ανακοινώσεις), Προϊόντα και γενικά τις Υπηρεσίες “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή (υπό την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται ειδικά στους παρόντες Όρους χρήσης και τις υποχρεωτικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας).
(δ) Δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και κατά τη διάρκεια αυτού και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.
(ε) Δεν ευθύνεται και δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές Προϊόντων που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα οποιασδήποτε αιτίας κατά την εισαγωγή και / ή την ενημέρωση των δυνατοτήτων και / ή τιμή ενός Προϊόντος.
(στ) Δεν ευθύνεται για τυχόν αξιώσεις νομικής ή αστικής και / ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν ζημίες (θετικές, ειδικές ή τυχαίες, αλλά χωρίς περιορισμό, εναλλακτικά ή / και σωρευτικά, απώλειας κερδών, δεδομένων, ηθικών ζημιές κ.λπ.) από επισκέπτες στον Ιστότοπο ή τρίτα μέρη για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή μη και / ή τη χρήση του Ιστότοπου ή / και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών που διατίθενται στον Ιστότοπο ή / και από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση τρίτα μέρη σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
5.4 Προσωπικές πληροφορίες
5.4.1 Για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι απαραίτητο να αποκαλύψετε ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες όνομά σας, η διεύθυνση, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να στείλετε τα προϊόντα προς πώληση, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. Και εάν επιλέξετε να πληρώσετε με πίστωση κάρτα και τον αριθμό, ημερομηνία λήξης και κωδικό πρόσβασης. Με την εγγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συμφωνείτε ότι όλες οι ειδοποιήσεις που μπορεί να χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας μπορούν επίσης να γίνουν στην αναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
5.4.2 Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε cookies, τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε, πώς και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και υπό ποιες συνθήκες θα αποκαλύψουμε πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου που ενσωματώνεται με αναφορά και φόρμες μέρος των Όρων Χρήσης.
5.4.3 Για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας.
5.5 Παραγγελία – Αγορά Προϊόντων
5.5.1 Όταν η Σύμβαση Αγοράς συνάπτεται με την Εταιρεία: Κατά την αγορά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, καθοδηγείτε βήμα προς βήμα στις αυτόματες οδηγίες συστήματος. Κάθε παραγγελία αρχειοθετείται στις βάσεις δεδομένων μας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μεταξύ μας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που μοιράζεστε μαζί μας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας αποσταλεί ένα email επιβεβαιώνοντας ότι η παραγγελία ελήφθη από εμάς. Από αυτό το σημείο, πραγματοποιείτε συμφωνία αγοράς με την Εταιρεία. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία εάν είναι απαραίτητο. Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία θα μπορείτε να ελέγξετε την παραγγελία σας και να τη διορθώσετε.
5.5.2 Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλετε υπόκεινται σε έγκριση από την Εταιρεία. Είναι στην κρίση της Εταιρείας να αρνηθεί την παραγγελία σας. Ακολουθούν λόγοι για πιθανή απόρριψη της παραγγελίας σας:
(α) Εάν τα Προϊόντα που βλέπετε στον Ιστότοπο δεν είναι πλέον διαθέσιμα.
(β) Εάν δεν μπορέσαμε να εγκρίνουμε την πληρωμή σας.
(γ) Εάν υπάρχουν περιορισμοί αποστολής για ένα Προϊόν.
(δ) Εάν υπάρχει σφάλμα στην παρουσίαση των Προϊόντων στον Ιστότοπο, όπως σφάλμα τιμολόγησης ή σφάλμα στην περιγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα σας στείλουμε ένα e-mail για να επιβεβαιώσουμε τη λήψη της παραγγελίας σας με τον αριθμό παραγγελίας σας και τα στοιχεία των Προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε.
5.5.3 Περιορισμοί ευθύνης σε περίπτωση εσφαλμένης τιμής ή εσφαλμένης αποστολής:
(α) Στο πλαίσιο της καλής πίστης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί μια παραγγελία και να ολοκληρώσει την πώληση Προϊόντων που, λόγω τυπογραφικού ή ηλεκτρονικού λάθους, εμφανίζονται στο Online Shop σε λανθασμένη τιμή, δηλαδή λιγότερα ή υψηλότερο από αυτό που ίσχυε για εκείνη την περίοδο. Σε περίπτωση που εντοπιστεί τέτοιο σφάλμα στην τιμή αλλά μόνο σε μέρος των παραγγελθέντων Προϊόντων, τότε η παραγγελία είναι έγκυρη και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα Προϊόντα και θεωρείται ατελής για τα Προϊόντα στα οποία εντοπίστηκε το σφάλμα, εκτός εάν τα αντικείμενα της σειράς είναι σχετικά, θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους και θα λειτουργήσουν ως μονάδα μεταξύ τους και δηλώνετε ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά σας, οπότε ο E Buenos πρέπει να ακυρώσει το σύνολο Σειρά.
(β) Σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής ανεπιθύμητων Προϊόντων, η μη εξουσιοδοτημένη παραλαβή ή παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρείας και επιστροφής των Προϊόντων δεν μπορεί να θεωρηθεί συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση προθυμίας αγοράς τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία (όπως ορίζεται συγκεκριμένα στην Ενότητα 5.6.1. Παρακάτω) και Εσείς από την πλευρά σας καθυστερείτε να επιστρέψετε αυτά τα Προϊόντα για περισσότερες από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, τότε η άρνησή σας αποτελεί δήλωση του βούληση για αγορά των Προϊόντων, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και πρέπει να πληρώσετε την αξία τους.
5.6 Επιστροφή Προϊόντων – Δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις εξ αποστάσεως (Ν. 2251/1994)
5.6.1 Επιστροφή λόγω εσφαλμένης αποστολής ανεπιθύμητων προϊόντων Σε περίπτωση που επιλέξετε να επιστρέψετε το (μη παραγγελθέν από εσάς) Προϊόν, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία σας ζητήσει την επιστροφή του Προϊόντος, το Προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του Προϊόντος στο κεντρικό κατάστημα/έδρα της καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του Προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα Προϊόντα επιστρέφονται από εσάς προς Εμάς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εταιρεία μεταφορών που τα παρέλαβε. Σε περίπτωση που το Προϊόν αποσφραγιστεί από εσάς ή καταστραφεί η συσκευασία του χωρίς εύλογη αιτία ή έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν βρίσκεται στην άριστη κατάσταση στην οποία παραδόθηκε αρχικά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί την επιστροφή του (οπότε εσείς είστε υποχρεωμένοι να καταβάλλετε κανονικά το τίμημα για το Προϊόν αυτό) και να μην αναλάβει τα ανωτέρω έξοδα ή να ζητήσει από εσάς την επιστροφή τους σε περίπτωση που τα έχει ήδη καταβάλει.
Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να υπαναχωρήσετε έτσι από την σύμβαση πώλησης που έχει καταρτιστεί κατά τα ανωτέρω, χωρίς να έχετε υποχρέωση να αναφέρετε τους λόγους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994. Η υπαναχώρηση σας αυτή (εφεξής η «Υπαναχώρηση») ασκείται υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
(α) Σε περίπτωση πολλών Προϊόντων παραγγελθέντων από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, η ως άνω προθεσμία ξεκινά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου Προϊόντος.
(β) Η Υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο Προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ., τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κ.λπ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το Προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
(γ) Η επιστροφή του Προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του Προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της: i) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ii) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sunlounge.gr. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
(ε) Υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε σε Εμάς την Υπαναχώρηση και λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση αυτής. Η επιστροφή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας (Μελίσσια, Θάσου 2 & Λεωφ. Πεντέλης, 15127). Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να παραλάβουμε Εμείς το προς επιστροφή Προϊόν από εσάς, με χρέωση δική σας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση για παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος μπορείτε, πριν από την επιστροφή των Προϊόντων, να επικοινωνείτε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 211-7402029) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sunlounge.gr.
(στ) Κατόπιν παραλαβής της δήλωσης Υπαναχώρησης και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου 5.6.2, υποχρεούμαστε να αποδώσουμε σε εσάς το τίμημα που εισπράξαμε για το επιστραφέν Προϊόν. Η επιστροφή του τιμήματος σε εσάς θα γίνεται το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την χρόνο που λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση για την Υπαναχώρησή σας.
(ζ) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό. (η) Κατά τα λοιπά για το δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκηση του ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης (υπάρχουσας ή μελλοντικής) εφαρμοστέας νομοθεσίας.
5.6.3 Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης Το ανωτέρω δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν εφαρμόζεται:
(α) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των Προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και επιπλέον, τα Προϊόντα έχουν παραληφθεί από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση και δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2251/1994.
(β) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
(γ) Κατά τα λοιπά για τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκηση του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3ιβ Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης (υπάρχουσας ή μελλοντικής) εφαρμοστέας νομοθεσίας.
5.6.4 Επιστροφή χρημάτων
(α) Αφού λάβουμε το επιστρεφόμενο Προϊόν και το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας επαληθεύσει ότι πληρούνται οι όροι των άρθρων 5.6.1 και 5.6.2, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερολογιακών ημερών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω. Από την στιγμή που θα πιστωθεί το εν λόγω ποσό στον λογαριασμό μας, ίσως χρειαστούν μερικές μέρες (ανάλογα με την εκάστοτε τράπεζα που μας έχετε υποδείξει) για να είναι ορατή η συναλλαγή σε εσάς.
(β) Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε προορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιστραφούν όλοι οι φόροι (ΦΠΑ). Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε προορισμό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δασμοί και οι φόροι δεν μπορούν να επιστραφούν. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ανακτήσετε αυτά τα έξοδα επικοινωνώντας άμεσα με το τοπικό τελωνείο. Επειδή αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν τελωνειακό διαμεσολαβητή εάν θέλετε να επιστρέψετε το ποσό των τελωνειακών δασμών για τα επιστρεφόμενα Προϊόντα
(γ) Σε περίπτωση επιστροφής Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 5.6.1 και 5.6.2, θα ενημερωθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επιστροφή των χρημάτων σας ως ακολούθως: i) στη περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει είτε μέσω PayPal, είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 5.11: Τα χρήματα είτε θα πιστωθούν στην χρεωστική/πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε κατά την συναλλαγή είτε με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδείξατε κατά την κατάθεση των χρημάτων ή μας κοινοποιήσατε μεταγενέστερα. ii) στη περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με αντικαταβολή: Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε προς τον σκοπό αυτό κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
5.7 Εγγυητική Ευθύνη Προμηθευτή
5.7.1 Η Υπαναχώρηση της παρ. 5.6.2 των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αφορά ελαττωματικά Προϊόντα ή Προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.
5.7.2 Ο παραγωγός κάθε Προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
5.7.3 Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (εφεξής ο «Προμηθευτής»). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά επισημαίνουμε τα εξής:
(α) Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.
(β) Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο Προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.
(γ) Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.
5.7.4 Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.
5.8 Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας
5.8.1 Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του Προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας: α) να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν επιλέξετε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω εκ του νόμου (άρθρο 540 ΑΚ) δικαιώματα σας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών (παραγραφή για κινητά πράγματα).
5.8.2 Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με Εμάς αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο τηλ. +30 211-7402029 ή στο emai: info@sunlounge.gr. Εφόσον ένα Προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του Προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς της Εταιρείας.
5.8.3 Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν υφίστανται σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα Προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.
5.8.4 Περιορισμός ευθύνης: Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου Προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.
5.9 Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε Προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει και να διαθέτει ηλεκτρονικά τιμολόγια, κατά την εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία και εσείς συμφωνείτε με αυτή τη μορφή της έκδοσης του τιμολογίου.
5.10 Αποστολή – Διαθεσιμότητα Προϊόντων – Καθυστερήσεις
5.10.1 Αποστολές Προϊόντων γίνονται εντός και εκτός Ελλάδος σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχετε επιλέξει κατά την διαδικασία της αγοράς. Εφόσον το Προϊόν που παραγγείλετε είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός Προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται μέσα σε 24-72 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, διαφορετικά έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη συναφθείσα με Εμάς σύμβαση.
5.10.2 Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία σας να εκτελεστεί σε εύλογο χρόνο και εντός του χρονικού ορίου που έχουμε θέσει αμέσως παραπάνω, ωστόσο η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
(α) Διότι καθυστέρησε η αποστολή του Προϊόντος από τον προμηθευτή μας, καθυστέρησε στο τελωνείο ή στη μεταφορά του και δεν το έχουμε στις αποθήκες στο χρόνο που υπολογίζαμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το Προϊόν (αν πρόκειται για παραγγελία περισσότερων Προϊόντων) ή να σας προτείνουμε κάποιο άλλο αντίστοιχο Προϊόν.
(β) Το Προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Σε σπάνιες περιπτώσεις ο προμηθευτής ενός Προϊόντος ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
(γ) Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
(δ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το Προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή λ.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ή ενημερωμένα.
5.10.3 Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων Προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα Προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και εσείς δηλώσετε ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά σας, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.
5.11 Τρόποι Πληρωμής Για την διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, η Εταιρεία σας παρέχει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής, οι οποίοι εφαρμόζονται σε αποστολές Προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδος (με εξαίρεση την αντικαταβολή που είναι διαθέσιμη μόνο σε αποστολές εντός Ελλάδος):
(α) Με αντικαταβολή μετρητοίς Αν το Προϊόν πρόκειται να παραδοθεί εντός Ελλάδος, σας παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφοράς (Courier) με την οποία συνεργαζόμαστε, κατά την παράδοση της παραγγελίας σε εσάς.
(b) Με Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας διευκολύνει για την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε στο παραστατικό κατάθεσης να αναφέρετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας. Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι οι ακόλουθοι: ALPHA BANK Αρ. Account: 0000000000 IBAN: GR0000000000000000000000 Beneficiary: & [ACOUNT HOLDER NAME].
Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μεταφορά χρημάτων, χρησιμοποιώντας το web banking οποιασδήποτε τράπεζας εσείς επιθυμείτε. Στη συνέχεια θα πρέπει να μας στείλετε στο info@sunlounge.gr την απόδειξη κατάθεσης. Εφόσον δεν πραγματοποιήσετε την κατάθεση των χρημάτων εντός 10 ημερών, τότε αυτόματα η παραγγελία σας ακυρώνεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που επιλέξετε κατάθεση μέσω web banking διαφορετικής τράπεζας της συνεργαζόμενης της εταιρείας μας, ενδέχεται να χρεωθείτε τραπεζικά έξοδα για την συναλλαγή και ίσως να υπάρξει και μικρή καθυστέρηση της παραγγελίας σας μέχρι να επιβεβαιωθεί η πληρωμή στο σύστημά μας.
5.12 Ανήλικοι Όλα τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, αν διαπιστώσει ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από κάποιον που δεν έχει νόμιμο δικαίωμα ή είναι κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.
6. Intellectual Property Rights
Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, των κειμένων, των δεδομένων, λογισμικών, των γραφικών, των φωτογραφιών, της μουσικής, των ήχων, των βίντεο, των διαδραστικών λειτουργιών, των blogs, των μηνυμάτων, των σχολίων, των αναρτήσεων και άλλων υλικών (εφεξής συλλογικά το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται στις Υπηρεσίες αυτές (εφεξής τα «Σήματα») ανήκουν σε Εμάς ή έχουν παραχωρηθεί σε Εμάς, υπόκεινται δε σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της εφαρμοστέας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις. Ολόκληρο το Περιεχόμενο σας παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας και την προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε στη χρήση, την αντιγραφή, ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός όπως επιτρέπεται ρητά στο παρόν. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου για προσωπική χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή με άλλο τρόπο παρέμβετε στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των Υπηρεσιών ή τα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών ή Περιεχομένου. Εμείς ή οι δικαιοπάροχοι μας διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και στο Περιεχόμενο, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο παρόν. Δεν παρέχεται δικαίωμα σε σας για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Σήματα.
7. Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τον ακόλουθο Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς της Εταιρείας:
(α) Θα κρατήσετε όλες τις πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές και δεν θα δώσετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτον χωρίς την άδεια του προσώπου που σας τις παρέχει.
(β) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή επιθετικής συμπεριφοράς, οι οποίες συνίστανται ή περιλαμβάνουν κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση απόσπαση εικόνων επικοινωνιών, ηχογραφήσεις που περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, δυσφημιστικές δηλώσεις, πράξεις με ρατσιστικό, πορνογραφικό ή άσεμνο περιεχόμενο, χρησιμοποίηση προσβλητικής γλώσσας κ.λπ.
(γ) Δεν θα διαβιβάσετε αλυσιδωτή ηλεκτρονική αλληλογραφία («chain emails») μέσω της Υπηρεσιών.
(δ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να παραβιάζετε τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
(ε) Δεν θα δημοσιεύετε μηνύματα, εικόνες ή ηχογραφήσεις ή/και δεν θα παρέχετε πληροφορίες και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος:
1. Παραβιάζει, ή αντιγράφει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
2. Είναι δόλιος ή άλλως παράνομος ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας.
(στ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για τη διανομή, την προώθηση ή αλλιώς δημοσίευση διαφημιστικού υλικού για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες και εν γένει για διαφημιστικούς σκοπούς.
(ζ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να διανείμετε ή να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε ιό ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε τύπου, ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στις Υπηρεσίες ή σε Εμάς καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
(η) Θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και δεν θα επιτρέπετε την χρήση αυτών από ανήλικους. (θ) Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά εσάς που τις παρέχετε, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών. (ι) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα παρέχετε και θα δημοσιεύετε:
1. Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
2. Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων.
3. Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
4. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή Υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας.
(ια) Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείται και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση σε εμάς για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Δεσμευόμαστε στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
(ιβ) Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.
8. Παρακολούθηση υπηρεσιών και διαφημίσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, κατά την κρίση μας, διαφημιστικά γραφεία τρίτων, όπως ενδεικτική και όχι αποκλειστική αναφορά στο Facebook, Yahoo!, Google και Microsoft, για την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας για να σας προσφέρουν εξατομικευμένες διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε όλες τις διαφημίσεις, τις δημόσιες ανακοινώσεις και τα δημοσιευμένα μηνύματα για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τις οδηγίες περιεχομένου που δίνονται από εμάς και ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε ή τρίτα μέρη όταν χρησιμοποιούμε τον Ιστότοπο και για το πώς τις χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων Χρήσης.
9. Εξωτερικές συνδέσεις
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (εφεξής “Σύνδεσμοι”). Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Συνδέσεις και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδέσεων ή το περιεχόμενό τους. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου των Συνδέσεων αυτών πριν από τη χρήση τους.
10. Μη εμπορική χρήση
Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε δικαίωμα και απαγορεύεται να διαφημίσετε ή να παρακινήσετε οποιοδήποτε χρήστη για να αγοράσει ή να πωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται επίσης να αποστέλλετε και να μεταδίδετε αλυσιδωτά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (chain emails), junk ή spam e-mail σε άλλους χρήστες. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ώστε να έρθετε σε επαφή, να διαφημίσετε, να παρακινήσετε ή να πωλήσετε σε οποιονδήποτε χρήστη ή μέλος χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους. Αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας παραγράφου και/ή να στείλετε ή δημοσιεύσετε ανεπιθύμητα e-mail, «spam» ή προβείτε σε άλλες αυτόκλητες επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους μέσω των Υπηρεσιών, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις και τις αιτίες της δράσης που μπορεί να έχουμε, εκ του νόμου ή με άλλο τρόπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο δικαίωμα να ζητήσουμε εκ του νόμου κυρώσεις για κάθε τέτοια ανεπιθύμητα μηνύματα που στέλνετε μέσω των Υπηρεσιών.
11. Ενημερωτικά δελτία – Διαφήμιση / Ενημερωτικά δελτία
Η Εταιρεία επιτρέπει στους επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας να επιλέξουν να ενημερωθούν για νέα προϊόντα, προσφορές, καταστήματα, διαγωνισμούς κ.λπ. στέλνοντας ενημερωτικά δελτία στο email ή την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τηλεφωνικά. Τα newsletters αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών που έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους, για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία της. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα δίνεται η δυνατότητα διακοπής λήψης τους ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο εκάστοτε newsletter ή μήνυμα που λαμβάνετε. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σας για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες σας δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και εν γένει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.
12. Αποζημίωση
Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, αξίωση, αξίωση ή δαπάνη τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, λογικών νομικών τελών) λόγω ή που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.
13. Ισχύον Δίκαιο – Διαφορές
13.1 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε ανωτέρω διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κλπ.
13.2 την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ .: 1520, fax: 2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή(www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας, 114, Αθήνα, τηλ.: 2106460734, fax: 2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.
13.3 Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένετε στην ΕΕ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 – info@eccgreece.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ως άνω φορέα προκειμένου να σας καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι Εμείς δεν δεσμευόμαστε από -ούτε και έχουμε την υποχρέωση να ακολουθήσουμε- την διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ).
14. Επιλέξτε Γλώσσα-Ειδοποιήσεις
Όλες οι γραπτές ειδοποιήσεις, εκθέσεις και δηλώσεις πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται:
α) Από Εμάς προς εσάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ή μας κοινοποιήσατε μεταγενέστερα (σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής).
β) Από εσάς προς εμάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sunlounge.gr ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή άλλης υπηρεσίας αποστολών (courier) και απόδειξη παραλαβής στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ή σε άλλη διεύθυνση που θα οριστεί από εμάς. Ρητώς ορίζεται ότι οι επιδόσεις που θα γίνονται στις ως άνω διευθύνσεις θα είναι έγκυρες.
15. Μερική ακυρότητα και αντικατάσταση έγκυρων ρυθμίσεων
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος μπορεί να ερμηνευτεί με περισσότερους από έναν τρόπους, ένας από τους οποίους μπορεί να καταστήσει την διάταξη άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα ερμηνευθεί κατά τρόπο που να την καθιστά άκυρη και εκτελεστή. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο ή δημόσια αρχή καθορίσει ότι κάποια διάταξη στο παρόν δεν είναι εφαρμόσιμη κατά τον τρόπο γραφής ή διατύπωσής της, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί ώστε να γίνει εφαρμόσιμη κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις της δικαιοδοσίας εντός της οποίας επιζητείται η εφαρμογή και εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης, και να παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη τα ίδια βασικά δικαιώματα και να έχει την ίδια ισχύ με αυτή που είχε πριν από την τροποποίηση.
16. Παραίτηση
Τα Μέρη δεν θεωρούνται ότι έχουν απαλλαγεί ή έχουν παραιτηθεί από τα δικαιώματά τους, τις εξουσίες ή τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης μόνο και μόνο λόγω πιθανής εφαρμογής τέτοιων πρακτικών αντίθετων προς τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή λόγω αδράνειας ή αμέλειάς τους να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει της παρούσας συμφωνίας ή να επιμείνει στην πλήρη συμμόρφωση του αναδόχου με τις υποχρεώσεις της παρούσας συμφωνίας. Η έστω και μακρά ανοχή παραβάσεων της παρούσας συμβάσεως από τον αντισυμβαλλόμενο σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ή τεκμηριώνει παραίτηση από τα δικαιώματα ή αποδυνάμωση αυτών.
17. Δεσμευτικός χαρακτήρας
Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί για τα μέρη, καθώς και για τα αντίστοιχα στελέχη, διαχειριστές, θεματοφύλακες, δικαιούχους και διαδόχους τους.